Vedtægter

§ 1 – Klubbens navn

Klubbens navn er Korsør/Tårnborg Håndboldklub, hørende hjemme i Slagelse Kommune.
Klubben er stiftet den 21. juni 2000.

§2 – Formål og målsætninger
Klubbens formål er, at skabe mulighed for, at spille håndbold på det plan, som hvert medlem ønsker det.
Hovedmålsætninger er:

 • At være vestsjællands bedste. Både medlemsmæssigt og sportsligt.
 • At skabe en optimal sammensætning mellem elite og brede. Både socialt og sportsligt.

§3 – Tilhørsforhold
Klubben er tilsluttet Dansk Håndboldforbund og DGI. Ligeledes er klubben medlem af Dansk Idrætsforbund
og er således underlagt disses vedtægter.

§ 4 – Bestyrelsens sammensætning og forpligtelser
Bestyrelsen består af:

 1. Formand
 2. 6 menige medlemmer
 3. 1 suppleant

Der vælges 3 medlemmer for 2 år ad gangen i lige år.

Der vælges 4 medlemmer for 2 år ad gangen i ulige år.
Suppleant vælges for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituere sig ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamligen.
Bestyrelsen er klubbens økonomiske ansvarlige. 

Bestyrelsen udpeger en kasserer som varetager klubbens
daglige økonomiske transaktioner (ind- og udbetaliger) uden at være økonomisk eller politisk ansvarlig.
Bestyrelsesmedlemmer kan ikke hæfte personligt for de af klubben indgået forpligtelser, hvor foreningen alene hæfter med sin respektive formue.
Klubbens medlemmer har ikke økonomiske forpligtelser over for klubben udover kontingentforpligtelsen.
Medlemmerne har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udnytte af nogen art.


§5 – Medlemmer
Som medlemmer kan optages enhver person der tilslutter sig foreningens formål, og betaler det af generalforsamligen fastsatte kontingent.
Aktive medlemmer er personer som aktivt deltager i klubbens aktiviteter og har betalt det fastsatte kontingent.
Passive medlemmer er alle der, for at støtte klubben, har betalt det, af generalforsamlingen, fastsatte medlemskontingent for støttemedlemmer.


§6 – Udelukkelse af medlem
Et medlem der efter bestyrelsens opfattelse ved dets optræden direkte eller indirekte modarbejder klubbens formål eller arbejde, kan udelukkes af klubben, enten for en fastsat tid, eller for bestandigt.
Bestemmelse herom træffes af bestyrelsen. Medlemmet har ret til at få et møde med bestyrelsen forud for en eksklusion. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen til førstkommende generalforsamling. Et medlems udelukkelse meddeles straks til de tilknyttede forbund.


§7 – Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af 3. kvartal.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal annonceres på klubbens hjemmeside, samt Facebookprofil, senest 14 dage før
generalforsamlingen afholdes.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdelse.
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er:

 • Ethvert aktivt medlem der er fyldt 16 år og ikke er i restance.
 • Bestyrelsesmedlemmer.
 • Forældre eller værge til medlemmer under 16 år, som ikke er i restance. 

Forældre eller værge har en stemme pr. medlem.
Valgbar til bestyrelsen er et hvert medlem af klubben, der er fyldt 18 år og ikke er i restance. 

Medlemmer kan ikke uden eget samtykke indvælges i bestyrelsen. Fra ikke-tilstedeværende medlemmer må skriftligt tilsagn foreligge, hvis valg modtages.
Man kan kun afgive sin stemme til indkomne forslag ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

§8 – Dagsorden på generalforsamlingen
Dagsorden er:

 1. Valg af stemmetællere og dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab og kontingent til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse:
  1. Der vælges 3 medlemmer for 2 år ad gangen i lige år.
  2. Der vælges 4 medlemmer for 2 år af gangen i ulige år.
  3. Der vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen.
 6. Valg af 2 interne revisorer.
 7. Evt.


§9 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af klubbens bestyrelse eller 2/3 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder herom med forslag til dagsorden.

§10 – Vedtægter
Foreningens vedtægter skal vedtages af generalforsamlingen. Ændringer i vedtægterne skal på en generalforsamling vedtages med 2/3 af de afgivende stemmer. 

Blanke stemmer regnes som ikke afgivende
stemmer. 

Såfremt der ikke er 2/3 flertal for ændringsforslaget kan generalforsamlingen med almindeligt flertal beslutte, at indkalde til en ny generalforsamling, hvor ændringsforslaget så kan vedtages med almindeligt flertal.


§11 Regnskabsperiode
Regnskabsperioden følger sæsonen, dvs. d. 1/5 til d. 30/4.

§12 – Afdelingernes handleplaner
Klubbens rumlighed synliggøres via handleplaner, der aftales for afdelingernes funktioner.
Den enkelte afdelings handleplan forhandles mellem afdelingsledelsen og bestyrelsen en gang årligt.

§13 – Økonomi
Regnskabet skal godkendes med påtegning fra klubbens valgte revisor.

§14 – Opløsning af klubben
Opløsning af klubben kan kun ske ved at der på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dage mellemrum er flertal herfor. Dog skal 75% af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på hver af de 2 generalforsamlinger stemme for opløsning. I tilfælde af opløsning tilfalder evt. midler de tilknyttede forbund.

Sidst ændret på generalforsamlingen d. 24/06-2020.